Translate

Monday, January 8, 2024

බාලදක්ෂ නිරීක්ෂණ ක්‍රීඩා - මුදල් නෝට්ටු වල සමනලුන්

ඔබ භාවිතා කරන මුදල් නෝට්ටු වල සමනලුන් දැක තිබේද ?

ශ්‍රී ලංකාවේ මහ බැංකුව විසින් 1949 අංක 58 දරණ මුදල් රෙගුලාසි පණත යටතේ 2010 වර්ෂයේදී “Development, Prosperity and Sri Lankan Dancers” තේමාව යටතේ නිකුත් කරණ ලද 11 වන නෝට්ටු මුදල් ශ්‍රේණියේ පහත දැක්වෙන සමනලුන්ව අඩංගු කර ඇත.
 
රුපියල් 5000- Lemon Migrant (Catopsilia Pomona)
 
Gold 153x67 mmRs5000
The Central Bank of Sri Lanka (CBSL) issued, for circulation, a new series of currency notes on the theme "Development, Prosperity and Sri Lanka Dancers" on 2011 February 4th, dated 2010-01-01.  
Front: Landscape
An artist's impression of the WEHERAGALA DAM and Canyon Dam to the right.
Illustrated are the Sri Lanka bird Yellow Eared Bulbul to the right,
and the butterfly, Lemon Migrant to the lower left. 
Numeric 5000 at upper left and lower right. At bottom center the value රුපියල් පන්දාහයි in Sinhala, ஐயாயிரம் ரூபாய் in Thamil, and FIVE THOUSAND RUPEES in English of decreasing font size.
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව in Sinhala at Top center, with smaller இலங்கை மத்திய வங்கி in Thamil and English CENTRAL BANK OF SRI LANKA on next line.
Legality Legend in 3 lines
ශ්‍රී ලංකාණ්ඩුව වෙනුවෙන් නිකුත් කරන ලද මේ
මුදල් නෝට්ටුව ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත ඕනෑම මුදල් ගණනක්
ගෙවිම සඳහා නිතියෙන් වලංගුය
Sri Lankan Lion with sword facing left at upper right.
Facsimile signatures above මුදල් ඈමති, and the මහ බැංකුවේ අධිපති , with date YYYY-MM-DD below. Horizontal Black Serial number on upper left and vertical Red Serial number on right.
Security Thread Starchrome with 2.5 mm width, which changes colour from red to green with the letters CBSL RS5000 and Mirror of same.
The location of the 2.5 mm Starchrome strip varies in location over about 10 mm both horizontally and vertically as well as the letters visible on strip. They don't represent variations of the note.
Back: Portrait
A drawing of Nagaraksha dancer and a Guruluraksha dancer. The Rathnaprasadaya guard stone is on the upper right, on a vertical Band with a Kalpavrksha floral design.
A map of Sri Lanka appears in the background centered to the left.
Numeric 5000 at upper left and lower right. රුපියල් පන්දාහයි in Sinhala, ஐயாயிரம் ரூபாய் in Thamil, and FIVE THOUSAND RUPEES in English in 3 lines, of decreasing font size, at lower left.
  ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව in Sinhala, இலங்கை மத்திய வங்கி in Thamil and CENTRAL BANK OF SRI LANKA in English, in 3 lines, of decreasing font size at center upper left.
Printer Thomas De la Rue, Sri Lanka, in tiny text DE LA RUE.
Watermark: Cornerstone plus on left same image of Bulbul flipped to right, darker than background with vertical 5000 lighter than background to the right.
UV Printing: Random small fiber on both sides.
Front: Minimal. Highlighted Green square with numeric 5000 in large Font, upper right of center. Serial number in Green on left, Orange on right
Back: Limited highlight of Drummer and Dancer.
Security: See CBSL document Make Sure Your Currency Notes are Genuine 
Latent image: Right of the top left numeric on front, the Numeric value 5000 written italic with horizontal lines on a vertical lines background, both slightly tilted clockwise, as seen on this 1200 dpi scan on right. Image also show microprinting array of text CBSL.
Replacement Notes See details with images for series in *-Notes

Predominant Color : Gold  |  Size : 153 x 67 mm
Serial Prefix : R  |  Replacement Prefix: Z/8,Z/60
Florescent Fiber : Yellow & Red |  Braille : Six Dots

Front Landscape both old and New, with endemic Bird and Butterfly designed by by Artist Mr Kelum Gunasekara.
Back portrait of traditional Sri Lankan drummer and a dancer designed by Artist Sisira Liyanaarachchi.

Mangala Samaraweera was sworn in as Finance Minister for the second time and took office 2018 December 20th. According to e-mail clarification from CBSL: the 2019-01-28 date is when they obtained a new Specimen signature, which appears different from the first. The date used since 1991 has also been traditionally the date the new Finance Minister or new Governor of the Central Bank assumes duties. So 2018-12-20 would have been logical if CBSL recognized the fact that Mangala Samaraweera took office for second time. Although similar, the two signatures in Sinhala are significantly different.

Mintage of 29.8M and 35.2M notes stated in reply to RTI 0001/2020 is 3.06M(10.27%) and 3.52M(10%) less than the difference of Last - First Serial for these issues. The increase of error rate from 0.2-0.3% replacements to about 10% missing serial numbers with the adoption of SNIM by DeLaRue is explained by more stringent quality control, but mainly because, printed sheets are not quality checked before printing Serials.

The 2020-08-12 dated Rs 5000 note was reported in 2021 September 4th by a close friend Dr Hilmy Sally, who had got it from a BoC Bank ATM.
CBSL confirmed that it was the date on which Mahinda Rajapakse was sworn in again as the Finance Minister after the General Elections held on 2020-08-05.

The note scanned at 300 dpi and displayed above at 50 dpi

Weheragala Dam
Weheragala Dam which is 2030m in length, is one of the brilliant constructions of local engineers who are the proud descendents of ancient Sri Lankan ancestors who built many gigantic reservoirs for irrigation purposes. The reservoir is built using local irrigation technology. The dam is built across the Menik Ganga.
Canyon Dam
Canyon Dam measures 181m in length and 28m in height. The Canyon reservoir is built across the Maskeliya Oya and it stores water for the Canyon hydroelectric power station.
Sri Lanka Yellow eared Bulbul - Pycnonotus penicillatus
Sri Lanka Kahakan Kondaya (Sinhala)
Ilangai Manjal Sevi Kondai Kuruvi (Thamil)
Sri Lanka Yellow-eared Bulbul is an endemic resident in the highlands. It is categorized as vulnerable by the IUCN. This beautifully coloured bird has olive upper parts and yellowish under parts with a black crown with distinct prominent yellow ear-tufts.
The Lemon Migrant - Catopsilia Pomona
Dehisariya (Sinhala)
As its name implies the Lemon Migrant is a lemon yellow colour migrating butterfly, edged with black marking at the forewings and maroon blotches on the underside. Its flight is fast and strong in upward and downward curves. This butterfly is found all over the island, but it is most often seen in the dry and intermediate zones.
Rathnaprasada guard stone
The guard stone at the Rathnaprasadaya of the Abhayagiri Viharaya in Anuradhapura is considered the most exquisite guard stone. This guard stone is carved with a Nagaraja symbol, which carries a pot of plenty in the left hand and a bunch of flowers in the right hand.
Kalpavrksha floral design
Nagaraksha and Guruluraksha Dancers
Nagaraksha and Guruluraksha are mask dances, whkh belongs to the Low Country dance tradition, This dance is performed as a part of the traditional folk theatre Kolam. These performances usually last throughout the night. This dance portrays the conflict between the demonical Guruluraksha the mythical King of Birds and the Nagaraksha the mythical King Cobra Text edited from Press Releases of the CBSL.
For collected details of the images on this Banknote see NotesCollector.
 
රුපියල් 1000- White Four Ring (Ypthima ceylonica)
 
Green 148x67 mmRs1000
The Central Bank of Sri Lanka (CBSL) issued, for circulation, a new series of currency notes on the theme "Development, Prosperity and Sri Lanka Dancers" on 2011 February 4th, dated 2010-01-01.
Front: Landscape
An artist's impression of newly constructed RAMBODA TUNNEL with the rock wall at the same location before construction to upper left. Illustrated are the Sri Lanka bird Hanging Parrot to the right, and the butterfly, White Four Ring to the lower left. Numeric 1000 at upper left and lower right. At bottom center the value රුපියල් දාහයි, in Sinhala ஆயிரம் ரூபாய் in Thamil, and ONE THOUSAND RUPEES in English, of decreasing font size.
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව in Sinhala at Top center, with smaller இலங்கை மத்திய வங்கி in Thamil and English CENTRAL BANK OF SRI LANKA on next line.
Legality Legend in 3 lines
ශ්‍රී ලංකාණ්ඩුව වෙනුවෙන් නිකුත් කරන ලද මේ
මුදල් නෝට්ටුව ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත ඕනෑම මුදල් ගණනක්
ගෙවිම සඳහා නිතියෙන් වලංගුය
Sri Lankan Lion with sword facing left at upper right.
Facsimile signatures above මුදල් ඈමති, and the මහ බැංකුවේ අධිපති,
with date YYYY-MM-DD below.
Size of digits in serial number increase in size. Horizontal Black Serial number on upper left and vertical Red Serial number on right.
Security Thread Starchrome with 2.5 mm width, which changes colour from red to green with the letters CBSL RS1000 and Mirror of same.
The location of the 2.5 mm Starchrome strip varies in location over about 10 mm both horizontally and vertically as well as the letters visible on strip. They don't represent variations of the note.
Back: Portrait
A drawing of Malpadaya dancer and a Dawul Bera drummer. The Rathnaprasadaya guard stone is on the upper right, on a vertical Band with a stylized floral motif, Dvithva Liya Vela.
A map of Sri Lanka appears in the background centered to the left.
Numeric 1000 at upper left and lower right. රුපියල් දාහයි in Sinhala, ஆயிரம் ரூபாய் in Thamil, and ONE THOUSAND RUPEES in English, in 3 lines, of decreasing font size, at lower left.
  ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව in Sinhala, இலங்கை மத்திய வங்கி in Thamil and CENTRAL BANK OF SRI LANKA in English, in 3 lines, of decreasing font size at center upper left.
Printer Thomas De la Rue, Sri Lanka, in tiny text DE LA RUE in bottom right.
Watermark: Cornerstone plus on left same image of Parrot flipped to right, darker than background with vertical 1000 lighter than background to it's right.
UV Printing: Random small fiber on both sides.
Front: Minimal. Highlighted Green square with numeric 1000 in large Font, lower right of center. Serial number in Green on left, Orange on right
Back: Limited highlight of Drummer and Dancer.
Security: See CBSL document Make Sure Your Currency Notes are Genuine
  Latent image: Right of the top left numeric on front, the Numeric value 1000 written italic with horizontal lines on a vertical lines background, both slightly tilted clockwise, as seen on this 1200 dpi scan on right. Image also show microprinting array of text CBSL.
Replacement Notes See details with images for series in *-Notes

Predominant Color : Green  |  Size : 148 x 67 mm
Serial Prefix : S  |  Replacement Prefix: Z/6,Z/50
Florescent Fiber : Yellow & Red |  Braille : Five Dots

Front Landscape both old and New, with endemic Bird and Butterfly designed by by Artist Mr Kelum Gunasekara.
Back portrait of traditional Sri Lankan drummer and a dancer designed by Artist Sisira Liyanaarachchi.

Reply to RTI 0001/2020 stated that from prefix S/351 SNIM (Single Note Inspection Machine) was used for Rs1000. Error notes are then removed, but not replaced with Z serial Replacements. Packs have missing serial numbers.

Rs1000 denomination was not printed with 2021-09-15 date.

In 2015, a Rs1000 banknotes with no security thread were originally noticed and questioned by Johann Dekker. I thank Dealer Mr Selliah Jakson who reported Prefix S/87 and S/137 and says he has sold 5 or 6 of such threadless notes and provided the two image on right. Click to see S/87 A Private communication confirmed that the manufacture of the security paper had been faulty. RTI 0053/2020 said that there were few other prefixes with missing Security Thread, including a few Rs500 notes which have not been so far found by collectors. The RTI also confirmed that it led to the adoption of SNIM.

Were there a few sheets without threads, or more sheets without a single thread in a particular column, which I think is more likely. I am trying to collect Serial Numbers to determine that. If you have such a banknote please E-mail the serial number to me at kavanr @  gmail.com.

Mintage of 75M notes stated in reply to RTI 0001/2020 is 8M (10.67%) less than the difference of Last - First Serial for this issue. The increase of error rate from 0.2-0.3% replacements to about 10% missing serial numbers with the adoption of SNIM by DeLaRue is explained by more stringent quality control, but mainly because, printed sheets are not quality checked before printing Serials.

The note scanned at 300 dpi and displayed above at 50 dpi

Ramboda Tunnel
Ramboda pass tunnel is the longest road tunnel in Sri Lanka and is located in Gampola - Nuwara Eliya Road. The tunnel spans over 225 m in length and 7 m wide. The road improvement project was funded by the Government of Japan and implemented in collaboration with the Road Development Authority of Sri Lanka.
Sri Lanka Hanging Parrot - Loriculus beryllinus
Sri Lanka Giramalitta (Sinhala)
Ilangai Chinna kili (Thamil)
The Sri Lanka Hanging Parrot is an endemic species, which is seen in the wetter parts of the country. It is a small, mainly green, hanging parrot, with a short tail. The adult has a red crown and rump. The nape and back have an orange tint. The chin and throat are pale blue. This bird is strictly arboreal and is found in forests and gardens.
The White Four Ring - Ypthima ceylonica
Sithirisiwwa (Sinhala)
The White Four Ring is found all over the island. It flies close to the ground. Its four wings are dark brown and lower half of the hind wings are white. There is a prominent eye spot ringed in yellow towards the tip of its four wings. The under side of the hind wings are grayish white with prominent spots of which the number and size varies.
Rathnaprasada guard stone
The guard stone at the Rathnaprasadaya of the Abhayagiri Viharaya in Anuradhapura is considered the most exquisite guard stone. This guard stone is carved with a Nagaraja symbol, which carries a pot of plenty in the left hand and a bunch of flowers in the right hand.
Dvithva Liya vela
Traditional Sinhalese art has a floral motifs depicted with two similar creepers called Dvithva liya vela. These flower bands are combined or run parallel to each other in a regular pattern.  
Malpadaya Netuma
Malpadaya Netuma belongs to the Sabaragamuwa dance form. It is associated with the ritual known as Gammaduwa to propitiate the Pattini goddess in order to obtain a good harvest, Immunity and relief from infectious diseases The main drum used is the Davula
Davul Beraya (Davula)
Davul Beraya is a cylindrical drum, which is shorter than Geta Beraya and Yak Beraya. This drum is accompanied in the Sabaragamuwa dance tradition and often used in Buddhist temples. The right side is played with a stick known as Kadippu and left is prayed with the hand. This drum is also used in Ana Bera (for communication). Text edited from Press Releases of the CBSL.
For collected details of the images on this Banknote see NotesCollector.
 
රුපියල් 500- Ceylon Indigo Royal (Tajuria arida)
 
Purple143x67 mmRs 500
The Central Bank of Sri Lanka (CBSL) issued, for circulation, a new series of currency notes on the theme "Development, Prosperity and Sri Lanka Dancers" on 2011 February 4th, dated 2010-01-01.  
Front: Landscape
An artist's impression of WORLD TRADE CENTRE AND BANK OF CEYLON HEADQUARTERS in the city of Colombo and a view of the ancient Buddhist temple Lankathilaka Viharaya at Kandy to upper right. Illustrated are the Sri Lanka bird Emerald Collared Parakeet (Layard's Parakeet) to the right, and the butterfly, Ceylon Indigo Royal to the lower left.
Sri Lankan Lion with sword facing left at upper right. Numeric 500 at upper left and lower right. At bottom center the value රුපියල් පන්සියයයි in Sinhala, ஐந்நூறு ரூபாய் in Thamil and FIVE HUNDRED RUPEES in English, of decreasing font size.
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව in Sinhala at Top center, with smaller இலங்கை மத்திய வங்கி in Thamil and English CENTRAL BANK OF SRI LANKA on next line.
Legality Legend in 3 lines
ශ්‍රී ලංකාණ්ඩුව වෙනුවෙන් නිකුත් කරන ලද මේ
මුදල් නෝට්ටුව ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත ඕනෑම මුදල් ගණනක්
ගෙවිම සඳහා නිතියෙන් වලංගුය
Facsimile signatures above මුදල් ඈමති, and the මහ බැංකුවේ අධිපති,
with date YYYY-MM-DD below.
Size of digits in serial number increase in size. Horizontal Black Serial number on upper left and vertical Red Serial number on right.
Security Thread Starchrome with 2 mm width, which changes colour from red to green with the letters CBSL RS500 and Mirror of same.
The location of the 2 mm Starchrome strip varies in location over about 10 mm both horizontally and vertically as well as the letters visible on strip. They don't represent variations of the note.
Back: Portrait
A drawing of a Thelme dancer and a Yak Bera drummer. A Padmanidhi guard stone is on the upper right on a vertical Band with a stylized floral motif, Dvithva Liya Vela.
A map of Sri Lanka appears in the background centered to the left.
Numeric 500 at upper left and lower right. රුපියල් පන්සියයයි in Sinhala, ஐந்நூறு ரூபாய் in Thamil and FIVE HUNDRED RUPEES in English, in 3 lines, of decreasing font size, at lower left.
  ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව in Sinhala, இலங்கை மத்திய வங்கி in Thamil and CENTRAL BANK OF SRI LANKA in English, in 3 lines, of decreasing font size at center upper left.
Printer Thomas De la Rue, Sri Lanka, in tiny text DE LA RUE in bottom right.
Watermark: Cornerstone plus on left same image of Parakeet flipped to right, darker than background with vertical 1000 lighter than background to it's right.
UV Printing: Random small fiber on both sides.
Front: Minimal. Highlighted Green square with numeric 500 in large Font, upper right of center. Serial number in Green on left, Orange on right
Back: Limited highlight of Drummer and Dancer.
Security: See CBSL document Make Sure Your Currency Notes are Genuine
Latent image: Right of the top left numeric on front, the Numeric value 500 written italic with horizontal lines on a vertical lines background, both slightly tilted clockwise, as seen on this 1200 dpi scan on right. Image also show microprinting array of text CBSL.
Replacement Notes See details with images for series in *-Notes

Predominant Color : Purple  |  Size : 143 x 67 mm
Serial Prefix : T  |  Replacement Prefix: Z/5,Z/40
Florescent Fiber : Yellow  |  Braille : Four Dots
Front Landscape both old and New, with endemic Bird and Butterfly designed by by Artist Mr Kelum Gunasekara.
Back portrait of traditional Sri Lankan drummer and a dancer designed by Artist Sisira Liyanaarachchi.

From T/186 SNIM (Single Note Inspection Machine) was used. Error notes removed, but not replaced with Z serial Replacements. Packs have missing serial numbers.

Please Help Track Prefix+Serial when Date on Banknote change. Thanks.

Mintage of 20M, 55M and 50M notes stated in reply to RTI 0001/2020 is 1.78M(8.9%), 5.5M(10%) and 5M(10%) less than the difference of Last - First Serial for these issues. The increase of error rate from 0.2-0.3% replacements to about 10% missing serial numbers with the adoption of SNIM by DeLaRue is explained by more stringent quality control, but mainly because, printed sheets are not quality checked before printing Serials.

Reply to RTI 0078/2021 states than no Rs500 banknotes were printed dated 2019-12-24 with MR+WDL Signatures.

The note scanned at 300 dpi and displayed above at 50 dpi

World Trade Center
World Trade Center, Colombo is an international business complex complementing and supporting the existing services of private and government agencies. It accounts for being the tallest completed building in Sri Lanka. The building consists of two identical 40- storeyed towers connected by a 4 storey retail block.
Lankathilaka Viharaya
Lankatilaka Viharaya is a Buddhist temple first built by King Prakramabahu I, and later restored by King Vijayabahu IV. It was once a five-storeyed high temple and decorated with flowers, creepers, animals, birds and statues of deities. It has a peculiar architectural design. The exterior walls are ornamented with delicate sculpture, which depict various building of the Polonnaruwa era.
Sri Lanka Emerald Collared Parakeet (Layard's Parakeet) - Psittacula calthropae
Sri Lanka Alu Girava (Sinhala)
Ilangai Naattu Kili (Thamil)
Layard's Parakeet is an endemic resident ot Sri Lanka. This bird is renamed as Sri Lanka Emerald-collared Parakeet since 2008. It is common in forests, gardens, mainly in high country and forested humid areas of low country. It is a green parakeet 30 cm long including the tail up to 13 cm, with a bluish-grey head and back, separated by a green collar.
The Ceylon Indigo Royal - Tajuria arida
Hela Neela Paramaya (Sinhala)
The Ceylon Indigo Royal is endemic to Sri Lanka and is found in the low country wet zone. Wings of the male are dull frosted greyish blue in colour. This species is categorized as critically endangered by the IUCN.
Padmanidhi Guard Stone
The dwarf figures known as yaksas or bahirawas were used in place of the Pot of Plenty. These figures represent two yaksas vested with the responsibility of protecting the wealth of god Kuvera that is said to be stored in the ocean. The headdresses of the yaksa figures of some guard stones had been designed in the shape of Sankha (conch) or Padma (lotus). These sculptures were used with the belief that they provide protection to the building. The best examples of Padma guard stone are at Abhayagiri stupa at Anuradhapura and at the entrance to the palace of Vijayabahu I.
Dvithva Liya vela
Traditional Sinhalese art has a floral motifs depicted with two similar creepers called Dvithva liya vela. These flower bands are combined or run parallel to each other in a regular pattern.  
Thelme Netuma
Thelme Netuma (Thelme Dance) belongs to the ritual of Devol Maduwa, which is performed to propitiate a deity known as Devol. The Theirne Netuma is a pure rhythmical and classical dance form of Sri Lanka Low Country dances. The main drum used is the Yak Beraya.
Yak Beraya
Yak Beraya (Ruhunu Beraya, Devol Beraya or Pahatharata Beraya) is the traditional drum which accompanies Sri Lanka Low Country dances. This instrument is a long cylindrical drum and is played with both hands. Text edited from Press Releases of the CBSL.
For collected details of the images on this Banknote see NotesCollector.
 
රුපියල් 100- Autumn Leaf (Doleschallia bisaltidae)
 
Orange138x67 mmRs 100
The Central Bank of Sri Lanka (CBSL) issued, for circulation, a new series of currency notes on the theme "Development, Prosperity and Sri Lanka Dancers" on 2011 February 4th, dated 2010-01-01.  
Front: Landscape
An artist's impression of NOROCHCHOLAI COAL POWER PLANT and an early view of Laxapana waterfall with surrounding power cables to upper left.
Illustrated are the Sri Lanka bird Orange Billed Babbler to the right, and the butterfly, Autumn Leaf to the lower left. Numeric 100 at upper left and lower right. At bottom center the value රුපියල් සියයයි in Sinhala, நூறு ரூபாய் in Thamil and ONE HUNDRED RUPEES in English, of decreasing font size.
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව in Sinhala at Top center, with smaller இலங்கை மத்திய வங்கி in Thamil and English CENTRAL BANK OF SRI LANKA on next line.
Legality Legend in 3 lines
ශ්‍රී ලංකාණ්ඩුව වෙනුවෙන් නිකුත් කරන ලද මේ
මුදල් නෝට්ටුව ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත ඕනෑම මුදල් ගණනක්
ගෙවිම සඳහා නිතියෙන් වලංගුය
Sri Lankan Lion with sword facing left at upper right.
Facsimile signatures above මුදල් ඈමති, and the මහ බැංකුවේ අධිපති,
with date YYYY-MM-DD below.
Size of digits in serial number increase in size. Horizontal Black Serial number on upper left and vertical Red Serial number on right.
Security Thread Thin polyester thread embedded in note with the letters CBSL RS100 and Mirror of same.
Back: Portrait
A drawing of Bharatanatyam dancer and a Mridangam drummer. A Naga guard stone with a Seven hooded Cobra is on the upper right, on a vertical Band with a stylized floral motif, Dvithva Liya Vela.
A map of Sri Lanka appears in the background centered to the left.
Numeric 100 at upper left and lower right. රුපියල් සියයයි in Sinhala, நூறு ரூபாய் in Thamil and ONE HUNDRED RUPEES in English, in 3 lines of decreasing font size, at lower left.
  ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව in Sinhala, இலங்கை மத்திய வங்கி in Thamil and CENTRAL BANK OF SRI LANKA in English, in 3 lines, of decreasing font size, at center upper left.
Printer Thomas De la Rue, Sri Lanka, in tiny text DE LA RUE in bottom right.
Watermark: Cornerstone plus on left same image of Babbler flipped to right, darker than background with vertical 100 lighter than background to the right.
UV Printing: Random small fiber on both sides.
Front: Minimal. Highlighted Green square with numeric 100 in large Font, lower right of center. Serial number in Green on left, Orange on right
Back: Limited highlight of Drummer and Dancer.
Latent image: Right of the top left numeric on front, the Numeric value 100 written italic with horizontal lines on a vertical lines background, both slightly tilted clockwise, as seen on this 1200 dpi scan on right. Image also show microprinting array of text CBSL.
Replacement Notes See details with images for series in *-Notes
Predominant Color : Orange  |  Size : 138 x 67 mm
Serial Prefix : U  |  Replacement Prefix: Z/4,Z/30
Florescent Fiber : Yellow  |  Braille : Three Dots
 
CBSL has also issued an uncut sheet of 40 Rs100 notes, with a certificate Authentication hand signed by the Superintendent of Currency, sold in a tube for protection. With a face value of Rs4000, it was sold by CBSL for Rs7000 (US$62.5). It is the first time that Uncut currency sheets were issued in Sri Lanka. Printed as a 5 by 8 Array they have a special serial prefix CB/60 for the Central Bank 60th Anniversary. All notes in a sheet had last 3 digits of Serial Number the same and 1000 sheets were issued.

Elevan years after issue in 2022 September Wassim Sattar reported that the Metal caps of the tube that contained the 2010 Rs100 uncut sheet of 40 is rusting from the inside and out. I checked and confirm.
Not sure what is the best recourse. Maybe put a plastic cap on the inside to protect the sheet from the rust and some external cover to reduce the rusting of the metal caps.

Warning Cut pair and Triple notes certified by PMG as uncut, without any indication that they have been cut from a larger sheet of 40, are being sold on eBay.

Front Landscape both old and New, with endemic Bird and Butterfly designed by by Artist Mr Kelum Gunasekara.
Back portrait of traditional Sri Lankan drummer and a dancer designed by Artist Sisira Liyanaarachchi.

 

Post UV print coating of varnish is applied on Rs. 100/- currency notes from U/211 onwards and these notes are slightly thicker

From U/471 SNIM (Single Note Inspection Machine) was used. Error notes removed, but not replaced with Z serial Replacements. Packs have missing serial numbers.

Please Help Track Prefix+Serial when Date on Banknote change. Thanks.

The 2017-05-22 dated Rs100 notes appeared in circulation in 2019 October

Mintage of 110M, 110M and 15M notes stated in reply to RTI 0001/2020 is 7.2M (6.5%), 9.55M (8.7%), 1.5M(10%) less than the difference of Last - First Serial for these issues. The increase of error rate from 0.2-0.3% replacements to about 10% missing serial numbers with the adoption of SNIM by DeLaRue is explained by more stringent quality control, but mainly because, printed sheets are not quality checked before printing Serials.

In May 2021 June I picked up fron Bank of Ceylon aa uncirculated bundle of 100, 2019-01-28 dated notes. The serial numbers were in 3 sequences ranged over a total of 2000 with only 100 accepted. 95% of the notes within these ranges had been rejected. There were only 2 triples and 3 pairs. Rest all singles in 3 sequences.

Norochcholai coal power plant
The Norochcholai coal power plant is a lead project of the government to enhance economic growth and ensure balanced regional development through cost effective power sector development. It is expected that this first coal power plant in Sri Lanka will cater to the increasing demand of electricity initially by 300 MW with an ultimate capacity of 900 MW when fully developed.
Laxapana Waterfall
Laxapana waterfall, one of the beautiful creations of Mother Nature is 129m high and is situated in Hatton area in the Nuwara Eliya district. It is formed by the Maskeliya Oya. The fall gives rise to twin hydroelectricity power stations, Laxapana and New Laxapana.
Sri Lanka Orange -billed Babbler - Turdoides rufescens
Sri Lanka Ratu Demalichcha (Sinhala)
llangai Sevvalahu Velaikkara Kuruvi (Thamil)
Sri Lanka Orange -billed Babbler is an old world babbler with soft fluffy plumage, short rounded wings and a weak flight. It is distinguished from its rufous colouration and orange beak and legs. It is an endemic, common in the wet zone forests and adjacent gardens. This bird is categorized as vulnerable by the IUCN.
The Autumn Leaf - Doleschallia bisaltidae
Sarakolaya (Sinhala)
As its name suggests its wings are similar to the bright amber coloured leaves. It has bright orange colour forewings and its underside resembles a dead leaf, which gives it greater measure of camouflage. Its camouflage makes it harder to spot.
Naga guard stone
The cobra was considered as the guardian of water and treasure. It is suggested that the guard stone carved with the nagaraja symbol at the entrance to ancient buildings represents protection to the building. The sculpture of multi-headed cobra incorporates the belief that when people die they are reincarnated as cobras to protect the treasures.
Dvithva Liya vela
Traditional Sinhalese art has a floral motifs depicted with two similar creepers called Dvithva liya vela. These flower bands are combined or run parallel to each other in a regular pattern. 
Bharatanatyam
Bharatanatyam is a classical Indian dance form popular in Sri Lanka. In ancient India, the devadasis had performed Bharatanatyam in Tamil Nadu. Women wear a typical saree in the dance performance, men have bare chest and wear a dhoti-like outfit in the lower part of the body. It is performed with the knees of the dancers bent and the dance form uses hand movements to convey different kinds of emotions to the audience. The main drum used is the Mridangam
Mridangam
The Mridangam is a doubleesided drum used as accompaniment in the Bharatanatyam dances. It is also the main percussion instrument used in Carnatic concerts.

Text edited from Press Releases of the CBSL.
For collected details of the images on this Banknote see NotesCollector.

In 2018 Rs100 currency Notes dated 2016-07-04 with Signatures of Ravi Karunanayake & I. Coomaraswamy appeared in Circulation. Note with U/470 dated 2015-02-04 was found the U/470 which exceeded the CBSL posted max for that date which has put into question the ranges of Serial numbers used for each date and was corrected with reply to RTI. 

Shehan Patterson has observed that the image of female dancer doing the Bharatanatyam on the back of the Rs100/- note has been drawn with only 4 fingers. On the hand stretched above the head the thumb could be hidden from view. But the hand close to the body could not have any fingers hidden from view, based on the pose and the different heights of fingers.

I wonder if this error would get corrected and this first issue become rare like the 1991 Rs100 note where there was a missing dot in a Thamil character.


රුපියල් 50- Blue Oakleaf (Kallima philarchus)
 
Blue 133x67 mmRs 50
The Central Bank of Sri Lanka (CBSL) issued, for circulation, a new series of currency notes on the theme "Development, Prosperity and Sri Lanka Dancers" on 2011 February 4th, dated 2010-01-01.  
Front: Landscape
An artist's impression of newly constructed MANAMPITIYA BRIDGE alongside the old bridge common to both road vehicles and trains. and an view of the famous old nine arch railway bridge near Ella to upper left. Illustrated are the Sri Lanka bird Dull Blue Flycatcher to the right, and the butterfly, Blue Oakleaf to the lower left.
Numeric 50 at upper left and lower right. At bottom center the value රුපියල් පනහයි in Sinhala, ஐம்பது ரூபாய் in Thamil and FIFTY RUPEES in English of decreasing font size.
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව in Sinhala at Top center, with smaller இலங்கை மத்திய வங்கி in Thamil and English CENTRAL BANK OF SRI LANKA on next line.
Legality Legend in 3 lines
ශ්‍රී ලංකාණ්ඩුව වෙනුවෙන් නිකුත් කරන ලද මේ
මුදල් නෝට්ටුව ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත ඕනෑම මුදල් ගණනක්
ගෙවිම සඳහා නිතියෙන් වලංගුය
Sri Lankan Lion with sword facing left at upper right.
Facsimile signatures above මුදල් ඈමති, and the මහ බැංකුවේ අධිපති,
with date YYYY-MM-DD below.
Size of digits in serial number increase in size. Horizontal Black Serial number on upper left and vertical Red Serial number on right.
Security Thread Thin polyester thread embedded in note with the letters CBSL RS50 and Mirror of same.
Back: Portrait
A drawing of Vadiga Patuna and a Yak Bera. A guard stone with a Punkalasa is on the upper right, on a vertical Band with a stylized floral motif, Liya Vela.
A map of Sri Lanka appears in the background centered to the left.
Numeric 50 at upper left and lower right. රුපියල් පනහයි in Sinhala, ஐம்பது ரூபாய் in Thamil and FIFTY RUPEES in English, in 3 lines of decreasing font size, at lower left.
  ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව in Sinhala, இலங்கை மத்திய வங்கி in Thamil and CENTRAL BANK OF SRI LANKA in English, in 3 lines of decreasing font size, at center upper left.
Printer Thomas De la Rue, Sri Lanka in tiny text DE LA RUE in bottom right.
Watermark: Cornerstone plus on left same image of Flycatcher flipped to right, darker than background with vertical 50 lighter than background to the right.
UV Printing: Random small fiber on both sides.
Front: Minimal. Highlighted Green square with numeric 50 in large Font, upper right of center. Serial number in Green on left, Orange on right
Back: Limited highlight of Drummer and Dancer.
  Latent image: Right of the top left numeric on front, the Numeric value 50 written italic with horizontal lines on a vertical lines background, both slightly tilted clockwise, as seen on this 1200 dpi scan on right. Image also show microprinting array of text CBSL.
Replacement Notes See details with images for series in *-Notes

Predominant Color : Blue  |  Size : 133 x 67 mm
Serial Prefix : V  |  Replacement Prefix: Z/3,Z/20
Florescent Fiber : Yellow  |  Braille : Two Dots

Front Landscape both old and New, with endemic Bird and Butterfly designed by by Artist Mr Kelum Gunasekara.
Back portrait of traditional Sri Lankan drummer and a dancer designed by Artist Sisira Liyanaarachchi. 

Post UV print coating of varnish is applied on Rs. 50/- currency notes from V/101 onwards and these notes are slightly thicker

From V/266 SNIM (Single Note Inspection Machine) was used. Error Notes removed but not replaced with Z serial Replacements. Packs have missing serial numbers.

Please Help Track Prefix+Serial when Date on Banknote change. Thanks.

Mintage of 25M notes stated in reply to RTI 0001/2020 is 2.5M (10%) less than the difference of Last - First Serial for this issue. The increase of error rate from 0.2-0.3% replacements to about 10% missing serial numbers with the adoption of SNIM by DeLaRue is explained by more stringent quality control, but mainly because, printed sheets are not quality checked before printing Serials.

The note scanned at 300 dpi and displayed above at 50 dpi

Manampitiya Bridge
The new Manampitiya Bridge, which is one of the longest bridges in Sri Lanka, is 302m in length, 10.4m wide and it is located at Manampitiya in the Polonnaruwa district. The old Manampitiya Bridge was used both as a railway and highway crossing over the Mahaweli River. The new bridge was constructed in order to overcome the traffic congestion on the old bridge.
Ancient Nine Arch Bridge
Demodara nine arch bridge is considered to be one of the most spectacular bridges in Sri Lanka. It is located at Gotuwela between Ella and Demodara railway stations. This bridge was built during the British period, entirely of solid rocks, bricks and cement without using steel.
Sri Lanka Dull-blue Flycatcher - Eumyias sordida
Sri Lanka Anu-mesimara (Sinhala)
llangai Neela Vettivatr Kuruvi (Thamil)
The Sri Lanka Dull Blue Flycatcher is an endemic resident confined mainly to the central hill country of Sri Lanka. This species is categorized as vulnerable by the IUCN. It is not a shy bird and has a sweet soft song.
The Blue Oakleaf - Kallima philarchus
Pita nil Kolaya (Sinhala)
This amazing butterfly is one of nature's wonders, has brilliant blue forewings with large black triangular area near the tip and has a little white on the midst the forewing. The underside, in contrast is dull brown with black and grey pickles, patterned and shaped completely resembling a dried up leaf. It's amazing camouflage serves it to protect itself from the predators. This large butterfly is endemic to the wet zone forests of Sri Lanka.
Punkalasa Guard stone
Guardstones (doratupala figures or muragal) are one of the finest creations of ancient Sinhalese artwork. Guard stone carved with pot of plenty is an expression of prosperity and it is associated with the belief of ushering prosperity to the building throughout the year. The best example of a guard stone with a pot of plenty is seen at the Abhayagiri archeological complex.
Liya Vela
Liya vela is a commonly used design technique in Sinhala art. It is a decorative art form using the leaves and flowers of a creeper. 

Vadiga Patuna
Vadiga Patuna dance is a performances of the Low Country dance tradition. It narrates the arrival of some Brahmins from Vadige Land to relieve a queen of a serious ailment. The verse and dialogue are in Palli Sanskrit and Tamil languages.
Yak Beraya
Yak Beraya (Ruhunu Beraya, Devol Beraya or Pahatharata Beraya) is the traditional drum which accompanies Sri Lanka Low Country dances. This instrument is a long cylindrical drum and is played with both hands. Text edited from Press Releases of the CBSL.
For collected details of the images on this Banknote see NotesCollector.

රුපියල් 20- Baronet (Symphaedra nais)
 
Maroon128x67 mmRs 20
The Central Bank of Sri Lanka (CBSL) issued, for circulation, a new series of currency notes on the theme "Development, Prosperity and Sri Lanka Dancers" on 2011 February 4th, dated 2010-01-01.  
Front: Landscape
An artist's impression of a recent view of the COLOMBO PORT with an early view of the Port to upper right.
Illustrated are the Sri Lanka bird Serendib Scops Owl to the right, and the butterfly, the Baronet to the lower left.
Numeric 20 at upper left and lower right. At bottom center the value රුපියල් විස්සයි in Sinhala, இருபது ரூபாய் in Thamil and TWENTY RUPEES in English, of decreasing font size.
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව in Sinhala at Top center, with smaller இலங்கை மத்திய வங்கி in Thamil and English CENTRAL BANK OF SRI LANKA on next line.
Legality Legend in 3 lines
ශ්‍රී ලංකාණ්ඩුව වෙනුවෙන් නිකුත් කරන ලද මේ
මුදල් නෝට්ටුව ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත ඕනෑම මුදල් ගණනක්
ගෙවිම සඳහා නිතියෙන් වලංගුය
Sri Lankan Lion with sword facing left at upper right.
Facsimile signatures above මුදල් ඈමති, and the මහ බැංකුවේ අධිපති,
with date YYYY-MM-DD below.
Size of digits in serial number increase in size. Horizontal Black Serial number on upper left and vertical Red Serial number on right.
Security Thread Thin polyester thread embedded in note with the letters CBSL RS20 and Mirror of same.
Back: Portrait
A drawing of Ves dancer and a Geta Bera drummer. A guard stone with a Punkalasa is on the upper right on a vertical Band with stylized floral motif, Liya Vela.
A map of Sri Lanka appears in the background centered to the left.
Numeric 20 at upper left and lower right. රුපියල් විස්සයි in Sinhala, இருபது ரூபாய் in Thamil and TWENTY RUPEES in English, in 3 lines of decresing font size at lower left.
  ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව in Sinhala, இலங்கை மத்திய வங்கி in Thamil and CENTRAL BANK OF SRI LANKA in English, in 3 lines of decresing font size, at center upper left.
Printer Thomas De la Rue, Sri Lanka, in tiny text DE LA RUE in bottom right.
Watermark: Cornerstone plus on left same image of Owl flipped to right, darker than background with vertical 20 lighter than background to the right.
UV Printing: Random small fiber on both sides.
Front: Minimal. Highlighted Green square with numeric 20 in large Font, upper left of center. Serial number in Green on left, Orange on right
Back: Limited highlight of Drummer and Dancer.
  Latent image: Right of the top left numeric on front, the Numeric value 20 written italic with horizontal lines on a vertical lines background, both slightly tilted clockwise, as seen on this 1200 dpi scan on right. Image also show microprinting array of text CBSL.
Replacement Notes See details with images for series in *-Notes

Predominant Color : Maroon  |  Size : 128 x 67 mm
Serial Prefix : W  |  Replacement Prefix: Z/2, Z/3, Z/10
Florescent Fiber : Yellow  |  Braille : One Dot

Front Landscape both old and New, with endemic Bird and Butterfly designed by by Artist Mr Kelum Gunasekara. Back portrait of traditional Sri Lankan drummer and a dancer designed by Artist Sisira Liyanaarachchi. 

Post UV print coating of varnish is applied on Rs. 20/- currency notes from W/181 onwards and these notes are slightly thicker.

From W/496 SNIM (Single Note Inspection Machine) was used. Error notes removed, but not replaced with Z serial Replacements. Packs have missing serial numbers.
The First Rs20 note in this series was reported in circulation in 2020 March 12th almost 3 years after date on banknote just before COVID-19 lockdown. In a new brick 1000 W/508 Rs 20 notes with date 2017-05-22 packed on 2018-01-20, I found 83 missing serial numbers on 2020-06-02. There was 2 series separated by about 199,200 in the Bundle. Few Notes were in a different bundle of 100 from which they were found. Most missing notes were singles, there were 5 pairs, 1 triple, and 1 quad to total the 83.

Harry Gunawardena gave me a bundle of 100 Rs20 notes dated 2019-12-24 which also had 2 series, which were not even of the same prefix. W/580 105433 to W/580 105497 Missing two 59 76 and then W/586 112001 to W/586 112035 Missing one 10. How does printed notes get loaded to SNIM so randomly to get such a difference 6,006,504.
Serial number printing must be sequential, With 40 notes per sheet each print run will generate 40 bundles. These bundles may not get loaded into SNIM in sequence. After checking SNIM will count and make 100 packs with a paper strap and then wrap 10 of these paper packs into a 1000 bundle with plastic strap with CBSL logo.

Please Help Track Prefix+Serial when Date on Banknote change. Thanks.

Mintage of 75M notes stated in reply to RTI 0001/2020 is 8M (10.67%) less than the difference of Last - First Serial for this issue. The increase of error rate from 0.2-0.3% replacements to about 10% missing serial numbers with the adoption of SNIM by DeLaRue is explained by more stringent quality control, but mainly because, printed sheets are not quality checked before printing Serials.

The note scanned at 300 dpi and displayed above at 50 dpi

Port of Colombo
The Port of Colombo is the largest port in Sri Lanka at present. It serves as a major seaport in Asia due to its unique location in the Indian Ocean. The port was built in the early 14th century during the Kotte kingdom and was known as Port of Kolomtota. The Port of Colombo is administrated by the Sri Lanka Ports Authority.

Serendib Scops Owl - Otus thilohoffmanni

Sri Lanka Pandukan Bassa/Panduwan Bassa (Sinhala),

Ilangai Serandib Sevi Aandhai (Tamil)

Serendib Scops Owl is an endemic owl species identified in 2004, restricted to the low country wet zone of Sri Lanka. This species is categorized as endangered by the International Union for Conservation of Nature (IUCN) due to habitat loss and degradation.
The Baronet - Symphaedra nais

Nilgala Samanalaya (Sinhala)

Baronets are magnificently coloured butterflies with an orange upper side marked with black streaks and white edging on their wings. Their underside is reddish brown. The species is mostly found in the south central and south eastern part of the island.
Punkalasa Guard stone

Guardstones (doratupala figures or muragal) are one of the finest creations of ancient Sinhalese artwork. Guard stone carved with pot of plenty is an expression of prosperity and it is associated with the belief of ushering prosperity to the building throughout the year. The best example of a guard stone with a pot of plenty is seen at the Abhayagiri archeological complex.

Liya Vela

Liya vela is a commonly used design technique in Sinhala art. It is a decorative art form using the leaves and flowers of a creeper. 

Ves Netuma

Ves Netuma (Ves Dance), the most popular form of dance in Sri Lanka, belongs to the classical dance known as Kandyan Dancing. It is believed that the Kandyan Dance originated in the 4th century BCE with the ritual known as the Kohomba Kankariya, which Is performed to propitiate the deity known as Kohomba to obtain relief from various sicknesses, pestllences and to ensure health and prosperity throughout the year. The elaborate costume comprises of its glorious head dress which is considered sacred, a skirt like trilled cloth, decorated chest plates and bangles for arms and ankles. The Ves Netuma originally confined to the ritual of the Kohomba Kankariya, now forms a part of the repertoire of Kandyan Dancing and is performed on stage and in the Kandy Perehera independent of its ritual significance. The main drum used for this form of dance is the Geta Beraya

Geta Beraya

Geta Beraya (Kandyan Drum) is the main drum used n Kandyan Dancing tradition, The drum tapers from the centre towards the ends. Text edited from Press Releases of the CBSL.
For collected details of the images on this Banknote see NotesCollector.

 
නතාව පරිසරය පිලිඹදව දැනුවත් කිරීම සහ පර්සර සං‍රක්ෂණයට දායක කරගැනීම මෙලෙස මුද්දර සහ මුදල් නෝට්ටු වල වන් සතුන්ගේ රූප අඩංගු කිරීමේ ප්‍රධාන අරමුණ වේ.

ඡායාරූප: BCSSL
 
blog key words -
All Ceylon Scout Movement, sri lanka scout, Welcome To Scouting in Sri Lanka, Colombo Scouts, National Scout Media Unit - Sri Lanka, Colombo, Scout Movement in Sri Lanka, 2022 Badge Syllabus, Sri Lanka Scouts, Sri Lanka Scout Association, Air Scouting in Sri Lanka, @srilanka_scouts, Welcome to SLSA, History of Sri Lanka Scouting, Sri Lanka Scouts Logo, World & Sri Lanka Cub Scout Centenary in Galle, ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය, The Chief Commissioner of the Sri Lanka Scout, World Scout Jamboree, Sri Lanka Queen's and President Scout Guild, Rover Scouts, SL Scout, Scouts for SDGs, History of Scouting in Sri Lanka, District Scout Association, expand the scouting, SCOUTING SRI LANKA, Pioneer Scout Magazine in Sri Lanka, Scout centenary, 10th National Scout Jamboree in Sri Lanka, Sri Lanka Scout, All Ceylon Scout, AGM of Sri Lanka Scouts, Sri Lankan Girl Scout, Girl Scout, National Scout Awards, Annual General Meeting of the Sri Lanka Scout Association, Scout Jamboree, Instagram video by Sri Lanka Scout, The District Scout Commissioners, Sri Lankan Scouts share, Sri Lanka, boy-scouts, Adult Training Activities in Scouting, The National Training Team, Scouting and Guiding, Scouting and Guiding in Sri Lanka, ScoutWiki, Guide movement, Scouting Magazine, HISTORY OF SRI LANKA SCOUTS, ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ ඉතිහාසය, Rover Scout Training Workshop, National Scout Headquarters, Scout Contingent,Jamboree, Colombo Scouts, Colombo District Branch AGM, World and Sri Lanka CUB Scouts Centenary, CUB Scouts, Sri Lanka Scouting Database, සැමට බාලදක්ෂ දැනුම, බාලදක්ෂ ගීත, SCOUTING SRI LANKA, බාලදක්ෂිකා ව්‍යාපාරය, බාලදක්ෂිකා, බාලදක්ෂිකා, ජ්‍යෙෂ්ඨ බාලදක්ෂිකා, සමස්ත ලංකා බාලදක්ෂිකා සංගමය, ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය, බාලදක්ෂිකා ව්‍යාපාරය, බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරය, ශ්‍රී ලාංකික බාලදක්ෂිකා, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන බාලදක්ෂ පදවිය, බාලදක්ෂ අනුශාසක ධූරය, ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය, බාලදක්ෂ කොමසාරිස්, ප්‍රධාන බාලදක්ෂයා, කර ලේන්සුව, ගැටලණුව, බාලදක්ෂ නීතිය. බාලදක්ෂ පොරොන්දුව, බාලදක්ෂ විද්‍යාව, පෝතකයා, ආකේලා, බාලදක්ෂ නායක, සිල්වානා, කුඩා මිතුරි, රේන්ජර්, බාලදක්ෂිකා නායිකා, දිසාකොමසාරිස්, ප්‍රධාන බාලදක්ෂ කොමසාරිස්,  නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන කොමසාරිස්, විධායක කමිටු සභාපති,  නව දිසා කොමසාරිස්, සහය දිසා කොමසාරිස්, ලෝක බාලදක්ෂ ලාංඡනයේ අරුත, ලෝක බාලදක්ෂ සංගමය, ජම්බෝරි, කැම්පෝරි, කඳවුරු, කාණ්ඩ ක්‍රමය, කදවුරු, දිසා කඳවුරු, ජැම්බරීටා, කැම්පොරීටා, ජැම්බොරේට, බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරය කියන්නේ මොකක් ද? #scout #scouting ලෝක ස්වාධීන බාලදක්ෂ සම්මේලනය, World Federation OF Independent Scout, කඳවුරු ගිනිමැල සංදර්ශනය, බාලදක්ෂ ගිනි මැලය, කඳවුරු ගිනිමැලය, බාලදක්ෂ ආචාර කිරීම, SRI LANKA SCOUT LOG BOOK, බාලදක්ෂ කදවුරු බැදීම, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් බාළදක්ෂයින්, බාලදක්ෂ ක්‍රීඩා, ගුවන් බාලදක්ෂ, බාලදක්ෂ කණ්ඩායම, බාලදක්ෂ නලා ක්‍රම, බේඩ්න් පවෙල්, බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයේ නිර්මාතෘ, බාලදක්ෂිකා ව්‍යාපාරයේ නිර්මාතෘ, රොබට් ස්ටීවන්සන් ස්මිත් බේඩ්න් පවෙල් සාමි, හස්ත සංඥා, ලෝක බාලදක්ෂ නිර්මාතෘ දිනය, බී.පී දින සැමරුම, බාලදක්ෂිකා සිහිකිරීමේ දිනය, බාලදක්ෂ දින, ජනාධිපති බාලදක්ෂ ප්‍රදාන, පදක්කම් ක්‍රමය, ජනාධිපති පදක්කම, ලංකාවේ බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරය, පෝතක, බාලදක්ෂ රතු මල වැඩසටහන, බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයේ සාමාජිකත්වය, මානවක බාලදක්ෂ, පෝතක බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරය, ජාතික බාලදක්ෂ ජම්බෝරිය, ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ මූලස්ථානය, ජාතික කබෝරිය, බාලදක්‍ෂ අංශයේ IV අදියර, නායකත්ව පුහුණුව, පුරෝගාමී, ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ ඉතිහාසය, ජාත්‍යන්තර බාලදක්ෂ සංවිධානයේ ව්‍යුහය, WOSM, ලෝක බලදක්ෂ සංවිධානය, බාලදක්ෂයො, #nationaljamboree2024 #SriLankaScouts #slsa #scouting #jamboree #nationaljamboree #Trincomalee #camping #litrogas #litrogaslanka #litrosafety #safetytips #litrocookingpartner #litroblue #blueflame #empoweringthenation #srilanka #safety #lpgsafety #dome sticlpg #ScoutJamboree2024 #ScoutingLegacy #ScoutSkills #OutdoorAdventures
 

No comments:

Post a Comment