Translate

Tuesday, July 17, 2012

ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සගරාව Sri Lanka Scouting Magazine

වසර 100ක් පුරා ඉතිහාසසයෙහි බිහිවූ වර්ණ පිටු 68කින් යුත් බාලදක්ෂයින් සදහා ම ලියැවුණු ශ්රී ලංකාවේ ති ඒක ම බාලදක්ෂ සගරාව. දැන් ම ඔබත් කියවන්න.

The Scouts & Girl Guides of Sri Lanka is one of the largest and most prominent values-based youth development organization. The SLSA & SlGGA provides a program for young people that builds character, trains them in the responsibilities of participating citizenship, and develops personal fitness. For over a century, the SLSA & SlGGA has helped build the future leaders of this country by combining educational activities and lifelong values with fun. The Scouts & Girl Guides of Sri Lanka believes — and, through over a century of experience, knows — that helping youth is a key to building a more conscientious, responsible, and productive society.

ස්වයං පරිසමාප්ත පුද්ගලයින් වශයෙන් සමාජයට ඵලදායී කාර්ය භාරයක් ඉටු කරමින් වඩාත් යහපත් ලොවක් බිහිකිරීම සඳහා සහය වීමට බාලදෂ නීතිය හා පොරොන්දුව මත පදනම් වූ පිළිගත් අගයයන් මගින් ළමා හා යොවුන් අධ්‍යාපනයට දායක වීම අපගේ මෙහෙවර වන්නේ ය.

To contribute to the education of young people, through a value system based on the Scout Promise and law, to help build a better world where people are self–fulfilled as individuals and play a constructive role in society.

First Issue
2012 | VOLUME 01 | ISSUE 01 | 1st Magazine | ISSN 2279-1310

2012 | VOLUME 01 | ISSUE 02 | 2nd Magazine | ISSN 2279-1310

2012 | VOLUME 01 | ISSUE 03 | 3rd Magazine | ISSN 2279-1310
2013 | VOLUME 02 | ISSUE 01 | 4th Magazine | ISSN 2279-1310


2013 | VOLUME 02 | ISSUE 02 | 5th Magazine | ISSN 2279-1310

 

 

   

 

2014 | VOLUME 03 | ISSUE 01 | 6th Magazine | ISSN 2279-1310

 

   

 

 

2015 | VOLUME 04 | ISSUE 01 | 7th Magazine | ISSN 2279-1310

 

  

 

 

 2016 | VOLUME 04 | ISSUE 01 | 8th Magazine | ISSN 2279-1310Scouting for All 

Scouting Magazine Sri Lanka [1] (Sinhala: බාලදක්ෂ ශ්‍රී ලංකා, Tamil: சாரணர்க் இலங்கை), is a publication of the Scouts Media Network of Sri Lanka. The target audience is Cub Scouts, Girls in Scouts, Junior & Senior Scouts, Rover Scouts, Sea Scouts, Air Scouts, Equestrian Scouts, Little Friends, Guides, Senior Girl Guides, Akelas and Adult leaders. It carries news on Scouting Events, articles on aspects of Scouting such as service, outdoor skills and activities, and features about Scouting activities. It has been in publication since 22nd February 2012.SCOUTING MAGAZINE®- SRI LANKA
EDITORIAL
Managing Editor | CHAMINDA WARIYAPPERUMA [NHQ Commissioner]
(Sri Lankan Representative of the Brand Ambassador of World Scout Bureau)
Admin Executive | WAG KALYANA (B.Des. (Sp.) (Mora.), MA. (Kel.), MA, (J’Pura)  
Editorial Assistant | SCOUT MEDIA NETWORK - Reserch Department
Contributing Writers | Paolo FIORA (WOSM) | B.A.Cooray (LT) | Dr. Manjula Sahabandu |
R.A.Anil Perera | Gihan  Wariyapperuma | Hema Hadunneththi | Prabath Rathnayaka |
I.V.Sriyani | Noori Kuthubdeen | Suranga Handapangoda | Hasitha Gunasinghe | S.C.Priyanka |
| Daminda Prasad | Nalinda Sampath | H. C. Gunasinghe | S.C.Priyanka |
| Darshana Ranathunga | I.V.Shriyani | Prof. Mayura Samarakoon |
Photographer | ChaWari | Senthuran Sivagadadcham | 
Illustration & Cartoon Artist | Anura Srinath
Design Consulting | WAG Friends
Graphic Designer | SCOUT MEDIA NETWORK - Graphic Department
Layout Artist | Gihan Kalyana | Krishani Manochandra
Type Setting | Nilmini Jayemanne | Shiron Swarna Sri | Dhammika Dewanarayana |
Minduree Abesekara | Chameli Sandeepani |
Proof Reading | Navod Madusanka | Rasangi Kalpana 

OPERATIONS

Subscription & Circulation Manager | Madusha Wariyapperuma
Brand & Promotions | W.A.Chaminda
 Production Manager | Madusha Sanathani
Advertising | Dinithi Nuwanthika

LEGAL

Consultant - SCOUT MEDIA NETWORK | Legal Department
Asela Bandara Moragolla LL.B. | B.Sc. (Sp.) (Hons) in IT

WEB DEVELOPMENT

Consultant - SCOUT MEDIA NETWORK
Prof. Gihan V. Dias (CSE) at the University of Moratuwa.
CEO & Domain Registrar of the .LK, .,xld and .இலங்கை
Web Operations | SCOUT MEDIA NETWORK - IT Department
Software Engineer | Shamal Ranasinghe | Gloria Solutions(PVT)Ltd.

FINANCE

Consultant - SCOUT MEDIA NETWORK | Strategic Accounts Department
Mrs.L.G.T.P.Wickramathilaka (Bsc Finace (sp.), ACA)
Chief Manager Marketing | WA Chaminda 0774 52 62 62
Marketing Manager & AD Sales | Jerome De Silva (MBA, PG.D (Mkt.), 0771 88 91 89
Finance Manager | Gihan Kalyana 011 318 4 218
Aria Manager  | Mrs.J.Hewawitharana-Galle | Mrs.M.Thushari-Kandy |
Mr.Swarna Sri-Halawatha | Mrs. Champa A.Wijenayaka / Mr.P.Rathnayaka-Gampaha |
Mr.S.Kodikara-Matara | Mr.Indika Prasad-A’pura | Mr.Sanjaya-Nawalapitiya |
Mr.P.Sandya-Wattala | Mrs.I.Dasanayaka-Monaragala | Mr.N.D.S.Senarath-K’galle |
Mr.A.Hiran-Kaluthara | Mrs.M.A.P.A.Manjula-Colombo | Mrs.G.C.Perera-Maharagama |

PRODUCTIONS

Printer | Kumara Printers Pvt (Ltd.)
            # 865/7, Obawatta Rd, Heyyanthuduwa.

Publisher | SCOUT MEDIA NETWORK Pvt (Ltd.)
               # 26, Kendahenwatta Road, Depanma, Pannipitya. 10230. Sri Lanka.

Pioneer Scout Magazine in Sri Lanka
12 comments:

 1. ON Face Book

  https://www.facebook.com/baladaksha.srilanka

  https://www.facebook.com/pages/Girl-Guide-Sri-Lanka/301145603300240

  https://www.facebook.com/ScoutingMagazineSriLanka

  https://www.facebook.com/pages/Honourable-Scout-Salutation/170596276401141

  https://www.facebook.com/pages/Lee-Dasanayaka-Scout-Camp/332291620169247

  https://www.facebook.com/pages/Pedro-Scout-camp/297171543701483

  https://www.facebook.com/pages/District-Events/357615254288068

  https://www.facebook.com/pages/Equestrian-Scouts-Sri-Lanka/415670851799192

  https://www.facebook.com/pages/Sea-Scout-Sri-Lanka/245131705586418#

  https://www.facebook.com/pages/Air-Scout-Sri-Lanka/310048439074055#

  https://www.facebook.com/pages/BADGEINFO-Sri-Lanka/466979556652736


  ON youtube

  http://www.youtube.com/user/scoutmagazineLK

  ON Wiki


  ON Blog
  http://baladakshaya.blogspot.com/

  ReplyDelete
 2. http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Articles_for_creation/Scouting_Magazine_Sri_Lanka

  ReplyDelete
 3. https://twitter.com/SCOUTMAGAZINELK

  ReplyDelete
 4. wooow awesome work........keep it up

  ReplyDelete
 5. Thank you for allowing me to be part of this fantastic publication! Congratulations on your outstanding performance. finally here! This fabulous edition includes Cub Scout, Scouts, Rover Scouts, Air Scouting,Sea Scouting,Equestrian Scouting,Girl Guides, writing and articles by talented members and editorial team.it’s just brilliant!

  ReplyDelete
 6. nice magazine... Ever wish there was just one single network that allowed you to do, well, everything? We’ve combed through the pros and cons of the world’s biggest social networks to figure out what the best social network for education would have. Better still, we found a brand new social network that features every single one of our wishes!

  ReplyDelete
 7. ON Wiki

  http://en.wikipedia.org/wiki/Scouting_Magazine_Sri_Lanka

  ReplyDelete
 8. ON Flickr

  http://www.flickr.com/photos/scout_magazine-sri_lanka/7654192056/in/photostream

  ReplyDelete
 9. mmmm meke frist sagarawata dala tiyenne mage podi kale photo ekekneee.....

  ReplyDelete
  Replies
  1. gr8.. u are the luck one... any updates about ur scouting life?

   Delete