Translate

Tuesday, November 1, 2016

ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂිකා ව්‍යාපාරයට වසර 100යි!

ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂිකා ව්‍යාපාරයට වසර 100යි!


රටවල් 140 ක සාමාජිකයන් මිලියන 10කට අධික ලොව විශාලතම ස්වේච්ඡා කාන්තා සංවිධානය වන ලෝක බාලදක්ෂිකා සංගමය (WAGGGS) යෙහි ශ්‍රී ලංකාව ද 1917දී සාමාජිකත්වය ලබාගනු ලැබිණ. ගෝලීය ගැහැණු ළමුන් සහ තරුණ කාන්තාවන් සඳහා වෙන් වූ ලෝකයේ වගකිව යුතු පුරවැසියන් ලෙස සිය පූර්ණ හැකියාවන් දියුණු කිරීමට ගැහැණු ළමුන් සහ තරුණ කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම මෙම ව්‍යාපාරයේ මෙහෙවර වී ඇත. කුලය, ආගම, සහ ජාතිය විවිධ තරාතිරම්වල ගැහැණු ළමුන් සහ කාන්තාවන් සඳහා විවෘත වූ රාජ්‍ය නොවන, ආගමික නොවන සංවිධානයකි.1917 වර්ෂයේදී ආරම්භ කළ ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂිකා ව්‍යාපාරය 2017 වසරේදී වසර 100 ක් පූර්ණවීම සුවිශේෂී සන්ධිස්ථානයකි. වසර 100 කට වැඩි කාලයක් පුරා ශ්‍රී ලංකාවේ ගම් නියං ගම් පුරා පළාත් 9 පුරා විහිදී විසිරී ගිය මෙම ව්‍යාපාරයෙහි ගැහැණු ළමුන්ගේ සාමාජිකත්වය මේ වනවිට 30,000 කට අධික වේ. ඒ් වෙනුවෙන් බාලදක්ෂිකාවන් විසින් සියවස් ජම්බෝරියක් 2017 අගෝස්තු 24 සිට 29 දක්වා පොලොන්නරුවේදී සූදානම් කර තිබේ. රැළි, ප්‍රජා සේවා, කඳවුරු, ගවේෂණ, පුරෝගාමී, පා ගමන්, කඳවුරු ගිනිමැල ආදී බොහෝ දෑ තුළින් පුළුල් ව මහජන සම්බන්ධතා පුළුල් කරගෙන ඇති අතර, ප්‍රජාව ද මහත් ආදරයෙන් හා සෙනෙහසින් යුතු ව බාලදක්ෂිකා ව්‍යාපාරයට සමීප වී තිබේ.

සියවස් සමරුව වෙනුවෙන් ඔබේ බාලදක්ෂිකා කණ්ඩායමෙන් පවත්වන කඳවුර, උත්සව, වැඩසටහන් ගැන අපව දැනුවත් කරන්න. වැඩි තොරතුරු scoutingmagazine@gmail.com වෙත යොමුකරන්න.

------------------------

100 years of GuidingAdjusting their blue ties, checking if the metallic pin is on straight before standing in formation to commence their weekly meetings, a Girl Guide company coming into session is a quietly ceremonial event. “Be prepared is our motto,” Chief Commissioner Sri Lanka Girl Guides (SLGG) Yasmin Raheem says, which was perhaps the thinking that led Jennie Claverly Green almost 100 years ago to  introduce Guiding to the Girls High School in Kandy.
Girls’ High School Kandy was where the local story began in 1917 and the school is listed as the “1st Kandy” Company. Subsequently the movement made its way to Colombo, with Methodist College the first to welcome it, being listed as “1st Colombo”.
Off to a Guiding conference in Hawaii in 1966: (L-r) Shamali Fernando, Ramona Jayawardene and Mallika Peries
With some ten million girls and young women in 146 countries across the globe, the World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGS) is the largest voluntary movement dedicated to girls and young women in the world. “We are currently in the process of gathering information in the hope of publishing a book, tracing the 100 years of Guiding in this country,” the Chief Commissioner says.  A year’s programme of commemorative events has been planned starting tomorrow at the Independence Square and winding up with a final celebration at Girls High School Kandy next year.
The ceremony at 4 p.m. on Monday, March 21 to mark the beginning of SLGG’s centenary celebrations will see a gathering of Girl Guides and Little Friends at Colombo’s Independence Square. The Chief Guest will be Professor Savitri Goonesekere who has been actively engaged in bringing social injustice against women to the fore. SLGG will formally announce the centenary events taking place throughout this year at tomorrow’s event.
Meanwhile research is being carried out at the SLGG Headquarters opposite Colombo’s Public Library while preparations for the centenary celebrations get into full swing. Except for a portrait of Jennie Claverly Green which hangs at the entrance to SLGG’s hall, little else of her role in the school has been recorded. Her aspirations in setting up the 1st Kandy Company may have been lost to time, but with “approximately 4,000 women and girls” who are a part of the local Guiding community throughout the nine provinces, the seed she planted has blossomed into a strong and vibrant community across Sri Lanka.

The first Sri Lankan chief commissioner Edna Alwis
“We work with the Ministry of Education,” Chief Commissioner Raheem says. From very early on, the state has recognised the value of what we do and schools have become the basis of each company. This is unique, she points out, since “abroad, for instance in England, the system is community-based.”
Changes to the universal way in which Girl Guides function owes partly to the organic nature of SLGG’s success so far. “We still go by the Guide Promise and 10 Laws” as the global community requires. Recognised as full members of the World Association of Girl Guides and Girl Scouts since 1951, there has however been much “localising” of the system to Sri Lanka.
An endemic flavour that came in as early as when we got independence was made stronger by former Chief Commissioner, Freny Jilla, Ms. Raheem says. “When I was in school, in the 50s, we didn’t have Little Friends, it was called Brownies.” Regimental practices were also localised and foreign elements “like the toadstool” were abandoned.  “We’ve also changed the uniforms” which now include “lama-sari, shalwar and pavadai” versions.”
A major change took place in 1972, when the highest Guilding award “Queen’s Guide” (since the Queen of England was the patron of the movement) became “the President’s Guide” with Sri Lanka becoming a Republic.
A special needs unit is yet another subsequent addition to the Guiding Family in Sri Lanka.

Jennie Claverly
Current projects that the SLGG has taken up include fighting violence against women, which has been recognised as a growing plague. The Guides launched ‘Stop the Violence in 2013’, and continue to work together with the Danish Guiding Community in a project called “Women at Work, Children at School.” This project is a means of educating women to run small businesses and receive practical and financial training to do so, on the condition that their children are sent to school. “Life Long Learning” is yet another empowerment programme providing skills to women of the lowest income brackets in urban areas.
As early as 1975, members of the local Guiding community have made their mark in international fora. The 22nd World Conference in the UK was chaired by a Sri Lankan, Chief Commissioner Sita Rajasuriya, who was incidentally the first Asian to be given this honour. The tradition still continues as Sri Lankans have been on various international Guiding bodies. “We’re a small country, but our work has been recognised and respected globally,” says Chief Commissioner Raheem.
thanks for
http://www.sundaytimes.lk


Highlights of the centenary year 1917-2017

- 1000 days to a 100 years - held on 24th June 201
- Launch of the Centenary Celebrations,  March 21, 2016 
- Launching a book on 100 years of Guiding
- An International camp to be held within the year
- Provincial-level events
- Celebration in Girls High School Kandy- 2017
- Jumbo '17 - Eco Safari Sri Lanka - 24 to 29 August 2017

3 comments: